Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Naptune

Sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego jest:

Naptune z siedzibą w Warszawie przy ul. Pieskowa Skała 13/12, 02-699 Warszawa, posiadająca numer NIP: 959 184 73 93 i REGON: 260604417.

Kontakt ze Sprzedawcą i sposób porozumiewania się:

  • mailowo; adres poczty elektronicznej: biuro@naptune.pl
  • listownie; adres miejscowy do doręczeń: ul. Pieskowa Skała 13/12, 02-699 Warszawa

Definicje

1. Czas Realizacji Zamówienia – czas, w którym zamówienie jest kompletowane, a następnie wydawane dostawcy w celu dostarczenia Towaru pod wskazany przez Klienta adres; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy.
2. Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
3. Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz którego świadczone są usługi drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Za konsumenta w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się także osobę, która prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową, jeśli przy zawieraniu i realizacji umowy ze Sprzedawcą, działa poza ramami swojej działalności profesjonalnej, w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Do osoby takiej zastosowanie mają przepisy art. 27–38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287), które regulują prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa).
6. Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną; modyfikowalny element Sklepu, tworzony po dokonaniu Rejestracji przez Klienta, w którym zebrane są informacje Klienta i dokumentacja związana z jego Zamówieniami.
7. Koszyk – usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient określa i zatwierdza przedmiot oraz warunki Zamówienia.
8. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą której Sprzedawca informuje Klienta o nowościach w Sklepie, poprzez okresowe przesyłanie wybranych i stosownie zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego.
9. Polityka Prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów; Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu, dostępny pod tym adresem: https://naptune.pl/polityka-prywatnosci/
10. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego; Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawieraniem umów na stronie Sklepu Internetowego, a także – na żądanie Klienta – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez Klienta, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.
11. Rejestracja – usługa świadczona drogą elektroniczną; procedura dokonywana przez Klienta w celu założenia Konta oraz ewentualnego zrealizowania Zamówienia i korzystania z określonych funkcji Sklepu Internetowego.
12. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://naptune.pl, z wykorzystaniem którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Towary
13. Towar – produkt dostępny w Sklepie Internetowym lub wykonywany na specjalne zamówienie Klienta, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne i szczególne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu i opisie danego Towaru.
14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu.
15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i wskazujące istotne jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji Koszyka; Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godz. 9.00 do godz. 17.00; Klient może składać Zamówienia tylko na dostępne Towary, ewentualnie na Towary, które zostaną wykonane na specjalne zamówienie Klienta, wedle przekazanych przez niego wytycznych, co może wiązać się z dłuższym czasem dostarczenia Towaru.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności warunki zawierania Umowy Sprzedaży, w tym składania Zamówienia i jego modyfikowania, zakładania i prowadzenia Konta, dokonywania płatności, realizacji dostawy, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy. Osoba, chcąca skorzystać z usług Sklepu, musi zapoznać się wcześniej z niniejszym Regulaminem i go zaakceptować. Akceptacja Regulaminu Sklepu Internetowego odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkoboxa na stronie internetowej Sklepu, przeznaczonej do składania Zamówień.
2. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów. Sklep udostępnia również każdemu Klientowi bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną całodobowo przez wszystkie dni w roku. Usługami tymi są: formularz Zamówienia, formularz rejestracji i logowania, Konto, Koszyk, Newsletter, Wyszukiwarka produktów.
3. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowsza wersja, Mozilla FireFox 20.0 lub jej nowsza wersja, Apple Safari 4.0 lub jej nowsza wersja oraz Google Chrome 23.0 lub jej nowsza wersja, z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768 pikseli.
4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.
5. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

§ 2. Rejestracja

1. W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Klienta, należy dokonać uprzednio procedury rejestracji.
2. Użytkownik zyskuje status zarejestrowanego Klienta w następstwie wykonania niezbędnych czynności rejestracyjnych w Sklepie według interaktywnego formularza. Klient wypełnia formularz, stosując się do odpowiednich komunikatów wyświetlanych w formularzu podczas jego uzupełniania (w szczególności Klient podaje swoje prawdziwe dane oraz te oznaczone jako obowiązkowe), a następnie aktywuje przycisk „Dokończ Rejestrację”.
3. Klient może również założyć Konto w trakcie procedury składania Zamówienia poprzez uaktywnienie przycisku „Utwórz konto”.
4. Klient, używając funkcji formularzy, zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane oraz uzupełnić pola oznaczone jako obligatoryjne.
5. Z chwilą potwierdzenia dokonania rejestracji przez link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Klienta, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta ze Sprzedawcą na czas nieokreślony.
6. Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie, poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli Sprzedawcy. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Sprzedawcę. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli Klient narusza postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
7. W procesie Rejestracji Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne.

§ 3. Zamówienie

1. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie dla Klientów do zawarcia Umowy Sprzedaży.
2. Składać Zamówienia mogą Klienci, którzy mają status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego lub nie mają statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego. Klient nieposiadający zarejestrowanego Konta, dokonuje Zamówienia z pominięciem procedury Rejestracji i logowania.
3. Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Towarów wraz z podaniem ich parametrów (np. rozmiaru, koloru) do Koszyka. Skuteczne dodanie powoduje, iż w zakładce Koszyka zmienia się wskaźnik Towarów na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować.
4. Po potwierdzeniu wyboru Towarów, Klient wskazuje w formularzu Zamówienia formę przesyłki Zamówienia, formę płatności oraz adres i dane do wysyłki. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie przycisku „Kupuję i płacę”.
5. Każdorazowo, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi wskazywane jest podsumowanie Zamówienia w celu jego potwierdzenia tj. łączna cena i informacje szczegółowe Zamówienia. Naciśnięcie przez Klienta przycisku „Kupuję i płacę” jest równoznaczne z zamówieniem z obowiązkiem zapłaty, o czym Klient jest informowany.
6. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Kupuję i płacę”, istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Sklepu. Po tym momencie, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Towarem poprzez bezpośredni, niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą.
7. Składając Zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży wybranych przez niego Towarów, na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Sprzedawcę. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje zatem w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia warunków Zamówienia, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu.
8. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Klientowi treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu, w tym w Koncie Klienta oraz wysyłana jest na adres e-mail Klienta, podany przez niego podczas składania Zamówienia. Klientowi, który złożył Zamówienie i otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę, zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej treścią, w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
9. Czas Realizacji Zamówienia wynosi towarów dostępnych w magazynie nie powinna przekroczyć 5 (pięciu) Dni Roboczych. Czas realizacji Zamówienia Towarów szytych lub wykonywanych ręcznie, za każdym razem będzie przekazywany Klientowi przed złożeniem przez niego Zamówienia w Sklepie (tj. przed naciśnięciem przez Klienta przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”).
10. Realizacja Zamówienia, tj. kompletowanie Towaru i przygotowanie go do wysyłki, rozpoczyna się po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy lub na rachunku Sprzedawcy prowadzonym przez zewnętrznego operatora płatności elektronicznych ceny sprzedaży wskazanej w Zamówieniu. Realizacja Zamówienia w przypadku wyboru przez Klienta opcji „Płatność przy odbiorze” rozpoczyna się po wyborze tej metody płatności przez Klienta.
11. Po upływie Czasu Realizacji Zamówienia, określanym osobno dla każdego Zamówienia, Towar wydawany jest przewoźnikowi.

§ 4. Ceny i płatności

1. Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy.
2. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana jest Klientowi w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.
3. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:
a) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy (rachunek: wpisać rachunek bankowy, na który będą wpływać płatności za produkty zamówione w sklepie) – uznaje się za zrealizowany po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy ceny sprzedaży określonej w Zamówieniu;
b) płatność elektroniczna przez zewnętrzny system płatności: eService (eService Sp. z o.o., ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa, KRS 0000490970, NIP 1181477610) – płatność uznaje się za zrealizowaną po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności;
c) płatność elektroniczna przez zewnętrzny system płatności: przelewy24.pl (PAYPRO S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, KRS 0000347935, NIP 779-23-69-887) – płatność uznaje się za zrealizowaną po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności;
d) płatność elektroniczna przez zewnętrzny system płatności: PayU (PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, KRS 0000274399, NIP 779-23-08-495) – płatność uznaje się za zrealizowaną po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności;
e) płatność elektroniczna przez zewnętrzny system płatności: Apple Pay – płatność uznaje się za zrealizowaną po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności;
f) płatność elektroniczna przez zewnętrzny system płatności: Google Pay – płatność uznaje się za zrealizowaną po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności;
g) płatność karta płatniczą, która polega na:
• wybraniu opcji „płatność kartą” po przejściu do opcji płatności,
• wprowadzeniu danych karty: numeru, imienia i nazwiska posiadacza, daty ważności plastiku, a także numeru CVV/CVC, znajdującego się na jej odwrocie,
• zatwierdzeniu transakcji;
• płatność uznaje się za zrealizowaną po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od właściwego banku.
Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.
4. Klient jest zobowiązany uiścić płatność za Zamówienie najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 3 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 2-dniowym, terminie spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty.
5. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury imiennej lub faktury VAT na żądanie Klienta. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia.
6. Ceny podane w Sklepie mogą ulec zmianie (w szczególności w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów), z zastrzeżeniem, iż warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.

§ 5. Dostawa

1. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że strony Umowy Sprzedaży postanowią inaczej.
2. Przesyłki dostarczane są przez firmę kurierską.
3. Koszt wysyłki pokrywa Klient. Informacja o kosztach wysyłki Sprzedawca obowiązany jest każdorazowo podać Klientowi w Zamówieniu. Po wyborze typu wysyłki przez Klienta, koszty te doliczane są do kwoty Zamówienia w podsumowaniu.
4. Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.
5. Czas dostarczenia Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polski trwa do 5 (pięciu) Dni Roboczych, liczonych od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Sprzedawcę (zakończenia Czasu Realizacji Zamówienia). Czas realizacji i dostarczania Zamówień przygotowywanych na indywidualne zamówienie Klienta czy też stanowiące rękodzieło, będzie każdorazowo określany przez Sprzedawcę. O terminie realizacji Zamówienia i czasie dostarczenia Zamówienia, Sprzedawca obowiązany jest na bieżąco informować Klienta. Czas dostarczenia Zamówienia może zostać przedłużony w skutek wystąpienia tzw. siły wyższej, a także epidemii COVID – 19. Każdorazowo w każdym przypadku Sprzedawca będzie się bez zbędnej zwłoki kontaktował z Klientem, w celu przekazania mu informacji o najbliższym możliwym terminie dostarczenia Towaru.
6. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania przesyłki Klientowi.

§ 6. Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Towar ma wadę Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, lub żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.
2. Rękojmia przysługuje tylko Konsumentom. Strony, Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.
3. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać elektronicznie na adres: biuro@naptune.pl lub pisemnie Naptune, ul. Pieskowa Skała 13/12, 02-699 Warszawa.
4. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym (czyli wskazaniem osoby składającej reklamację, żądaniem sposobu załatwienia reklamacji oraz wskazaniem wady Towaru).
5. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta o rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres podany przez Klienta w reklamacji.
6. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamację na usługi można składać również na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: biuro@naptune.pl.
7. Sprzedawca oświadcza, że Towary, które stanowią rękodzieło i są szyte lub w inny sposób wykonane według indywidualnej specyfikacji przekazanej przez Klienta, mogą się nieznacznie różnić od Towaru zaprezentowanego w Sklepie Internetowym. Nieznaczne różnice pomiędzy prezentowanym Towarem a Towarem wykonanym ręcznie na Zamówienie Klienta nie będą podlegały z tego tytułu reklamacji i zwrotom.

§ 7. Gwarancja

1. Wybrane Towary mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora.
2. W razie takich Towarów, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest wskazywana na podstronie Sklepu Internetowego dedykowanej danemu Towarowi.
3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§ 8. Zwroty

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia: (a) dla Umowy Sprzedaży – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecia inna niż przewoźnik; (b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
2. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
3. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie przez Konsumenta z tego wzoru nie jest dla niego obowiązkowe.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę zakupu Towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy, nie wcześniej jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu przez Konsumenta zwracanego Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami.
5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
7. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.
8. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287), w tym do umowy:
a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
h) zawartej w drodze aukcji publicznej;
i) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9. Zasady dotyczące korzystania z kuponów rabatowych

1. Kupon rabatowy upoważnia do rabatu (zniżki) w wysokości wskazanej przez sklep internetowy www.naptune.pl. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji w dowolnym czasie. Kody rabatowe mają określone daty ważności. Po ich upłynięciu nie będzie można skorzystać z kodów.
2. Oferta promocyjna w postaci kodów rabatowych dotyczy wyłącznie Klientów www.naptune.pl, którzy w okresie obowiązywania promocji wpisali poprawny kod w polu „Kod kuponu” oraz potwierdzili go przyciskiem „Zastosuj kupon” podczas składania zamówienia. Wpisanie kodu rabatowego w polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową lub pieniężną przekazanego Klientowi Kodu rabatowego.
3. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami. Kody rabatowe nie łączą się, nie sumują się ze sobą oraz nie mogą być wykorzystywane przy zakupie produktów objętych innymi promocjami (o ile regulamin promocji nie mówi inaczej). W jednym zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.

§ 10. Newsletter i inne usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Każdy Klient może zrezygnować z każdej z usług, które Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną, w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym poprzez powstrzymanie się od korzystania z takiej usługi, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
2. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
3. W celu zasubskrybowania Newslettera, Klient wykonuje następujące czynności:
(a) zamawia poprzez formularz dostępny na stronie www.naptune.pl oraz poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) usługę Newslettera;
(b) dokonuje akceptacji treści Regulaminu oraz wyraża zgodę na przekazywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej związanych z świadczoną usługą Newslettera;
(c) uaktywnia przycisk „Dołącz”;
(d) aktywuje link wysłany na adres e-mail podany w formularzu Newslettera.
4. Z chwilą użycia linka aktywacyjnego wysłanego na e-mail Klienta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.
5. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli na adres biuro@naptune.pl lub poprzez przycisk „Rezygnuję z subskrypcji” w wiadomości e-mail.
6. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Sprzedawcę jest dobrowolna i w każdej chwili Klient może ją wycofać.
7. Sprzedawca jest uprawniony do uniemożliwienia Klientowi dostępu do usług nieodpłatnych, jeżeli Klient działa na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, czy też narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu.

§ 11. Zmiana regulaminu

1. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Sprzedawców lub formy działalności Sprzedawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Sklepu). Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.
2. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Niezarejestrowani Klienci zostaną o tym powiadomieniu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Sklepu przez 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Zobowiązania Klienta, wynikające z Umowy, spełnione są w momencie uiszczenia należności za Towar i dostarczenie oraz odbioru Towaru, dokonanych zgodnie z Zamówieniem.
2. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie, stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego i ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.
4. W zakresie umów zawieranych między Sprzedawcą a Klientami niebędącymi Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.
5. Klient będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista i adresy podmiotów prowadzących takie postępowania dostępne są pod tym adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq592. Jeżeli Klient nie chce skorzystać z ADR, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd powszechny według właściwości ogólnej. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
6. Polityka prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
7. Data wejścia w życie Regulaminu: 25.10.2021 r.

 

COPYRIGHT © 2023 NAPTUNE.